logo

Vodohospodářské stavby

Ing. Jan Golembiovský

Výpis některých realizovaných staveb

1991

Vodovod pro Hutní montáže - rPE 63 - délka 450 m
Rekonstrukce vodovodu pro MÚ Frýdek-Místek - PVC 110 - 800 m
Běžná údržba zemědělských toků pro Státní meliorační správu

1992

Vodovod pro MÚ Frýdek-Místek - PVC 90 - 285 m
Kanalizace Olešná - Palkovice DN 400 délka 2.500 m

1993

Kanalizace Kozlovice - DN 300, délka 850 m
Běžná údržba zemědělských toků pro Státní meliorační správu

1994

Vodovod pro jezdecké středisko RIAS - PVC 90 - 230 m - rPE 63 - 1.200 m
Vodovod pro OÚ Sviadnov - PVC 90 - 260 m
Most o rozpětí 18 m v obci Žabeň přes řeku Olešná. Nová železobetonová deska byla provedena po demolici starého mostu na původních opěrách.
Hrazení bystřiny Satina - 830 m

1995

Kanalizace a čistička odpadních vod v Kozlovicích
Opravy drenáží po plynovodu pro Moravský plynostav
Stavební práce na rekonstrukci horkovodu Třinec - 1.300 m
Běžná údržba zemědělských toků pro Státní meliorační správu
Propust na Morávce pro Okr. pozemkový úřad

1996

Vodovod a čerpací stanice pro MÚ Frýdek-Místek - PVC 90 - 365 m
Rekonstrukce vodovodu pro SMVaK Frýdek-Místek - PVC 90 - 345,4 m s protlakem DN 300 délky 10 m
Most o rozpětí 8 m v obci Malenovice byl postaven po demolici starého mostu na nových mostních opěrách a navázán na regulaci toku Sibudov, kterou souběžně prováděla naše firma.
Stavební práce na reknostrukci horkovodu Havířov - 840 m
Hrazení bystřiny Sibudov v Malenovicích - 350 m
Rekonstrukce meliorací po výstavbě plynovodu na Záhoří
Rekonstrukce nádvoří před hlavní poštou ve Frýdku (zámková dlažba, okrasná zídka s kovanými díly plotu)
Běžná údržba zemědělských toků pro Státní meliorační správu

1997

Vodovod pro jezdecké středisko na Morávce - LPE 50 - 280 m
Stavební práce na rekonstrukci horkovodu Havířov - 870 m
Opěrná zeď na hřišti ve Staříči
Hrazení bystřiny Velký Lipový - 2.500 m pro Oblastní správu toků
Zámková dlažba všech chodníků na hřbitově pro OÚ ve Staříči
Odstranění povodňových škod na Vlašském a Sibudově
Běžná údržba zemědělských toků pro Státní meliorační správu

1998

Rekonstrukce vodovodu pro Důl Staříč v délce 420 m
Komunikace s živičným povrchem k Pavlasovým 65 m
Kanalizace s čistírnou v jezdeckém středisku Morávka
Most o rozpětí 4,5 m v obci Staříč provedený z mostních rámů "Beneš" byl postaven na místě starého mostu po jeho demolici.
Stavební práce na rekonstrukci horkovodu Havířov - 1.200 m
Komunikace s živičným povrchem k jezdekému středisku pod Štandlem - 120 m
Stupeň z lomového kamene na Plakovickém potoku
Komunikace a parkoviště ze zámkové dlažy v jezdeckém středisku Morávka
Zatrubnění údolnice pro OÚ ve Staříči - DN 100 - délka 115 m
Opěrná stěna na sesuvu v délce 53 m ve Staříči pro Okresní úřad Frýdek-Mistek
Regualce bystřin Bílý potok v Nové Vsi
Opravy objektů na bystřinách v pásmu hygienické ochrany přehrady Morávka
Propust DN 800 "U mlýna" pro OÚ ve Staříči délka 16 m
Běžná údržba zemědělských toků pro Státní meliorační správu

1999

Odstranění povodňových škod na bystřině Bystrý v délce 2.624 m pro OST
Horkovod "Lvovská" v Ostravě 65 m pro ASTE Ostrava
Obrubníky na komunikaci ve Staříči 85 m
Havarijní oprava vodovodu Js 200 pro důl Staříč III v délce 95 m
Odstranění povodňových škod na bystřině Ropičanka v délce 2.860 m pro OST
Opěrná zeď a oplocení házenkářského a tenisového hřiště - pro OÚ Staříč
Kanalizace v ul. Komenského ve Frýdlantě n/O.
Základová deska pro nádrž na ČOV pro Frýdek-Místek ve Sviadnově
Propusti pro obecní úřad Malenovice
Rekonstrukce rybníku ve Frýdku-Místku, pro firmu LUDMA Frýdek-Místek
Rekonstrukce kanalizace ve Vratimově pro SMVaK - PVC DN 300 - 85 m
Zatrubnění příkopy ve Frýdlantě n/O. bet. potrubím DN 600, délka 173 m včetně uličních vpustí a revizních šachet pro Město Frýdlant n/O.
Běžná údržba zemědělských toků pro Státní meliorační správu

2000

Odstranění stromů ve strži - Nová Ves
Zpevněný příkop v délce 105 m ve Frýdlantě n/O. včetně uličních vpustí
Provedení kamenné rovnaniny v nátrži bystřiny Vysutý pro Oblastní správu toků
Komunikace v délce 112 m včetně odvodnění a obrubníků ve Staříči
Opěrná zeď se sloupy oplocení výšky 470 cm ve Staříči
Odvodnění komunikací ve Staříči v celkové délce 280 m (uliční vpusti, ACO žlab, odtokové potrubí DN 300)
Rekonstrukce mostu ve Staříči (rozpětí 3 m)
Nový vodovodní a kanalizační řád v obci Sviadnov (PVC DN 90 a PVC DN 300)
Založení odvodňovací páteře nové sekce skládky domovních odpadů SKLADEKO
Rekonstrukce kanal. přípojky DN 200 včetně revizní šachty, J. Lady Frýdek-Místek
Zemní práce na nové sekci skládky odpadů Skladeko Staříč
Opevnění břehů Hodoňovického náhonu opěrnou zdí z lomového kamene
Kanalizační přípojka DN 200 délky 137 m včetně revizních šachet, 7 m protlaku pod komunikací
Odtok z rybníku u Ševčíkova mlýnu z bet. potrubí DN 600 včetně nového požeráku

2001

Oprava vodovodního řádu DN 100 pro SME rozvodna Lískovec - 68 m
Stavební práce na horkovodu pro areál TESCO Frýdek-Místek - 866 m
Posudek vodotěsnosti olejových nádrží studené válcovny Válcovny plechu, a.s.
Havarijní oprava vodoodu DN 100 z tvárné litiny pro SMVaK - 52 m
Stavební práce na rekonstrukci horkovodu pro DISTEP a.s. Frýdek-Místek - 135 m
Rekonstrukce mostních říms včetně osazení zábradlí pro OÚ Staříč
Komunikace v délce 400 m pro OkÚ Frýdek-Místek na Velkém Lipovém
Polní cesta v Návcí včetně propusti DN 600 m pro OkÚ Frýdek-Místek
Komunikace "Krátká" ve Sviadnově se živičným povrchem včetně obrubníků a uličních vpustí - 166 m
Most s monolitickou deskou rozpětí 3,5 m ve Staříči
Rekonstrukce kanalizace DN 200 pro SMVaK na ul. J. Hakena, Frýdek
Reviyní kanalizační šachta na potrubí DN 500 v křižovatce E. Krásnohorské a Tolstého
Běžná údržba toků pro Zemědělskou vodohospodářskou správu

2002

Chodník ze zámkové dlažby délky 80 m ve Staříči
Opevnění silniční příkopy v Nové Vsi, 3 ks stupňů, 4 ks příčné prahy z lomového kamene
Hrazení bystřiny Sibudov v Malenovicích délky 200 m
Hrazení bystřiny "Bystrý" v Janovicích délka 2.500 m
Rekonstrukce horkovodu "Hájek", délka 857 m
Rekonstrukce horkovodu "Anenská" DN 400, délka 258 m
Most z rámových propustí délky 6,0 m ve Staříči
Rekonstrukce kanalizace ve Vratimově, PVC 300
Běžná údržba toků pro Zemědělskou vodohospodářskou správu

2003

Polní komunikace v Milíkově délky 520 m
Odvodnění fotbalového hřiště ve Staříči
Kanalizace průmyslové zóny Chlebovice DN 500, hloubka 550 cm, délka 500 m
Chodník u pošty ve Staříči
Rekonstrukce kanalizace DN 600 ve Frýdku-Místku, 25 m
Přeložka a přípojka horkovodu pro Kaufland včetně armaturních šachet Frýdek
Přeložka horkovodu pro TESCO včetně armaturní šachty Frýdek-Místek
Úpravy vjezdů do domů ve Vratimově, Bašce, Frýdku-Místku
Osazení čističky odpadních vod Kunčičky u Bašky
Rekonstrukce kanalizace DN 600, Frýdek-Místek - Berlín
Oprava vyústění ČOV Lučina
Chodník kolem školky ze zámkové dlažby ve Staříči
Retenční přepážka a stupeň na bystřině Sibudov v Nové Vsi
Oprava vyústění ČOV Frýdlant n/Ostravicí
Pěstební práce v BP Sibudov
Běžná údržba toků pro Zemědělskou vodohospodářskou správu

2004

Komunikace pro pěší v centrální části obce Staříč vč. osazení mobiliáře
Postřiky invazních rostrlin na potoku Sibudov
Gabionové stěny na potoku Pešatek ve Staré Bělé
Protipovodňová opatření na potoku Říčka v Janovicích
Venkovní kanalizace a osazení žumpy pro ZŠ v Pržně
Chodník ke hřišti ze zámkové dlažby ve Staříči
Rekonstrukce rybniční soustavy v Sedlištích
Opěry mostu přes Ropičanku v obci Řeka
Rekonstrukce kanalizační přípojky DN 200 v ulici Nad Lipinou ve Frýdku-Místku

2005

Stavební práce na teplovodu pro Městskou nemocnici v Ostravě
Chodník ze zámkové dlažby nad opěrnou zdí ve Staříči
Údržba břehového porostu Bílého potoka
Oprava HB Říčka v Janovicích
Most přes řeku Ludinu v Hranicích
Septik na skládce odpadů Skladeko
Kanalizační přípojka Ing. Pokluda - Sviadnov
Oplocení pozemku Z. Juršová - Staré Město
Zkoušky vodotěsnosti nádrží Válcovny plechů

2006

Chodník a zastávka ČSAD ve Staříči
Opěrná zeď „U Paličky“ ve Staříči
Parkoviště veterinární kliniky ALFAVET Frýdek-Místek
Rekonstrukce mostů v Ženklavě
Chodník „U mlýna“ ve Staříči
Vstupní brána na hřbitov v Pražmě
Přípojka horkovodu pro Nemocnici Frýdek-Místek
Dlažby pod nadjezdy dálnice D 48
Křížení tel. kabelu přes řeku Čeladenka pro firmu Alprotel s.r.o.

2007

Most M-13 ve Staříči
Přípojka horkovodu pro Městskou nemocnici v Ostravě - Fifejdy
Pročistění vodního toku Baštice v intravilánu
Hrazení bystřiny Kopytná pro Lesy ČR, ST oblast povodí Odry
Základy kryté jízdárny JK Baník Ostrava
Generální oprava horkovodu ve Frýdku-Místku pro DALKIA Česká republika a.s.
Oprava kanalizace ve Staříči
Oprava stupně na VT Čeladenka pro Lesy ČR, ST oblast povodí Odry
Kanalizace DN 250 pro rodinné domky ve Sviadnově
Balvanitý skluz na řece Čeladenka pro Lesy ČR, ST oblast povodí Odry

2008

Vodní příkop JK Baník Ostrava
Zpevněné plochy domů Frýdek-Místek
Základy RD MUDr. Jányš - Sviadnov
Opěrná zeď na Kostelském potoku
Gabiony v Hodoňovickém náhonu
Odvodnění domu ul. Puškinova
Most M-1 Bruzovice
Most M-13 Staříč (u Veselky)
Chodník u fary Staříč
Potok Porůbený

2009

Oprava líhní MOČRS Frýdek-Místek
Vodní nádrže Rozsušky
Přeložky vodovodů v trati Mosty u Jablunkova - SR
Opěrná zeď za MŠ
Nádvoří Fary Fryčovice
Pavilón medvědů a opic v Zoo Ostrava
Horkovod Vratimov
Opěrná zeď Hodoňovického náhonu
Most M-3 Bruzovice
Prodloužení kanalizace Staříč
Přípojka kanalizace MUDr. J. Jánská

2010

Oprava horkovodu v nemocnici Frýdek-Místek
Zpevněné plochy u pana Pustky
Odstranění povodňových škod na bystřinách ve správě LČR
Propusty Fryčovice
Gabiony Štramberk
Dlažby pod mostem ve Frenštátě p/Radhoštěm
Prahy ve VT Frýdlantská Ondřejnice
Křížení kanalizace s řekou Ondřejnice

2011

Parkoviště A. Pustka
Břehový porost Jasení
Oplocení pozemku Jánský I.
Osazení ČOV Skalice
Izolace základů RD Brušperk
Odvodnění základů domu Ostrava
Septik a zemní filtr Staříč
Oprava povodňových škod v Bašce
Bílý potok Nová Ves

2012

Oprava kanalizace AGROSPOL Staříč
Odplynění skládky TKO SKLADEKO
Oplocení Na Bažinách
Těsnění septiku v Lysůvkách
Brownfields Staříč
Žumpa Ing. Melša
Oprava horkovodu Vratimov
Oprava kanalizace Staříč
Technická rekultivace skládky TKO SKLADEKO

2013

Most přes Račok
Dětské dopravní hřiště
Kanalizace bytovky Staříč
Opěrná zeď – Ptáčnický potok
Opěrná zeď – Hodoňovický náhon
Parkovací plocha